Biennale 2017 KFK Wałbrzych - Regulamin konkursu
Regulamin Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu – wrzesień 2017

Materiały do pobrania:

 

* - Załącznik nr 1 został przygotowany do pobrania w kilku wariantach programowych, tak by każdy uczestnik mógł pobrać go i wypełnić w edytorze zainstalowanym na swoim komputerze.

 

 

Regulamin Biennale Fotografii Krajoznawczej w Wałbrzychu – wrzesień 2017

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Biennale Fotografii Krajoznawczej” są:
   • a. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej
   • b. Wałbrzyski Ośrodek Kultury
   • c. Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej
  • 1.2 Współorganizatorami konkursu są:
   • a. Komisja Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK
   • b. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
  • 1.3 Patronat honorowy nad konkursem objęli:
   • a. Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
   • b. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny
  • 1.4 Główna strona internetowa onkursu zamieszczona jest pod adresem
     http://www.biennale.kfk.walbrzych.pl
   i w dalszej części Regulaminu zwana jest Stroną konkursową.
  • 1.5 Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibach Organizatorów, jak również na stronach internetowych:
  • 1.6 Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i jest autorem zdjęć zgłaszanych do Konkursu.
  • 1.7 Celem Konkursu jest propagowanie fotografii krajoznawczej jako jednej z form artystycznego wyrazu i jako środka komunikacji międzyludzkiej.
  • 1.8 Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu.
  • 1.9 Do konkursu nie będą dopuszczone zdjęcia:
   • a. niespełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem,
   • b. nadesłane po terminie określonym w Regulaminie,
   • c. nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach fotograficznych,
   • d. wykonane przed 01 stycznia 2011 roku.
  • 1.10 Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy zostaną wydrukowane na koszt organizatorów konkursu.
  • 1.11 Organizator do wystawy wyda publikację w formie katalogu.
  • 1.12 Organizator konkursu ma prawo do:
   • a. zmiany Godła Uczestnika konkursu w przypadku gdy identyczne Godło jest już zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika,
   • b. nieodpłatnego publikowania fotografii zakwalifikowanych do wystawy oraz ich niekomercyjnej prezentacji w czasopismach, na stronach internetowych, telebimach i w innych mediach w celach promocji wystawy. W tym celu organizatorzy mogą zażądać od autora udostępnienia pliku w pełnym rozmiarze,
   • c. zaprezentowania wystawy na Forum Fotografii Krajoznawczej organizowanej przez Komisję Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK,
   • d. przekazania wystawy do Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi , skąd każdy zainteresowany ośrodek wystawienniczy będzie mógł nieodpłatnie uzyskać wystawę do ekspozycji.
  • 1.13 Po upływie 2 lat wystawa ulegnie archiwizacji w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.
 2. TERMINARZ KONKURSU
  • 2.1 Ogłoszenie konkursu: 02 stycznia 2017 roku.
  • 2.2 Zdjęcia wraz z „Kartą Zgłoszenia do konkursu” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy nadsyłać wyłącznie za pośrednictwem Strony konkursowej, w terminie do 15 czerwca 2017 roku.
  • 2.3 Skład Komisji Kwalifikacyjnej i Jury konkursowego zostanie powołany przez Organizatora
   do 22 czerwca 2017 roku.
  • 2.4 Weryfikacja nadesłanych zdjęć, w celu ich zakwalifikowania do wystawy, zostanie przeprowadzona przez Komisję Kwalifikacyjną do dnia 24 czerwca 2017 roku.
  • 2.5 Komisja Kwalifikacyjna wybierze do wystawy maksymalnie 100 zdjęć.
  • 2.6 Godła autorów zdjęć zaklasyfikowanych do wystawy zostaną opublikowane na Stronie konkursowej www.biennale.kfk.walbrzych.pl do dnia 8 września 2017 roku.
  • 2.7 W terminie do 23 września 2017 roku Jury konkursowe wyłoni nagrodzone prace.
  • 2.8 Otwarcie wystawy oraz ogłoszenie Grand Prix i wręczenie nagród, nastąpi 23 września 2017 roku.
 3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU.
  • 3.1 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
  • 3.2 Zdjęcia do konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie cyfrowej.
  • 3.3 Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być zdjęciami krajoznawczymi wykonanymi w granicach Polski zgodnie z pojęciem fotografii krajoznawczej, rozumianej jako przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor, kulturę materialną Polski, ale także nastroje, wrażenia, typy ludzkie lub będące czystą dokumentacją życia i działań turystów i krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia mają odzwierciedlać prawdziwy wizerunek tego co zastał fotograf w danym miejscu i czasie.
  • 3.4 Zdjęcia konkursowe muszą być przygotowane i wysłane w sposób opisany w Załączniku nr 2
   do niniejszego Regulaminu.
 4. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY KONKURSOWE
  • 4.1 Organizator powołuje Komisję Kwalifikacyjną oraz Jury w skład których wchodzą:
   • a. przedstawiciele Związku Polskich Artystów Fotografików,
   • b. przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów,
   • c. przedstawiciele artystycznych środowisk twórczych,
   • d. przedstawiciele władz miejskich, regionalnych i wojewódzkich.
  • 4.2 Komisji Kwalifikacyjnej i Jury konkursowemu będą znane tylko Godła autorów zdjęć.
  • 4.3 Terminy i miejsca obrad Komisji konkursowej i Jury określa Organizator.
  • 4.4 Jury może przyznać dodatkowe pozaregulaminowe nagrody.
  • 4.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
 5. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA KONKURSU
 6. Organizator konkursu oświadcza, że:

  • a. dane osobowe Uczestnika konkursu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu i marketingu bezpośredniego własnych produktów,
  • b. gwarantuje Uczestnikowi prawo do korekty danych osobowych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania,
  • c. nie podanie danych osobowych przez uczestnika jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do konkursu,
  • d. dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. NAGRODY
  • 6.1 Nagrodą w konkursie jest „Grand Prix Biennale”.
  • 6.2 W konkursie przewidziane są wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.